De genoemde projecten zijn een selectie van projecten waar aan gewerkt heeft. Het betreft lopende projecten en projecten uit het verleden uitgevoerd in samenwerking met OOSTZEE stedenbouw en het Gelders Genootschap.

 

Bekijk de projecten per categorie: 

 

Of bekijk hieronder een overzicht van alle projecten:

 

Cultuurhistorische notitie Tafelbergweg

In samenwerking met Reinoud Keesmaat | OOSTZEE stedenbouw
In opdracht van adviesbureau Haver Droeze

Voor een locatie in Laren (Utr.) is een cultuurhistorische notitie opgesteld. In deze notitie is aandacht besteed aan de ontwikkelingsgeschiedenis van Laren, het omringende landschap en de locatie zelf. De studie heeft geleid tot aanbevelingen hoe om te gaan met nieuwe ontwikkelingen op de betreffende locatie.

 

Cultuurhistorische effectrapportage Oene

In samenwerking met OOSTZEE stedenbouw
In opdracht van particulier

In Oene zijn plannen om een nieuwbouw te realiseren op een waardevolle plek in de historische kern. Er is een cultuurhistorische effectrapportage opgesteld met als doel: het achterhalen van de impact van de nieuwbouw op waardevolle cultuurhistorische structuren en elementen.

 

Biljoen, landgoed op de Veluwezoom

In samenwerking met Jelle Vervloet | WUR en Ciska van der Genugten | Geldersch landschap, Geldersche Kasteelen

Een historisch geografisch onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van landgoed Biljoen vanaf de 16e eeuw. Wat is de omvang van het landgoed door de tijd geweest, wat was het grondgebruik en wat waren de ontwikkelingen rond de momenten van vererving. Er is een vergelijking gemaakt met de landgoederen Hackfort, Verwolde en Ruurlo. Doel van het onderzoek: het inzichtelijk maken van de ruimtelijke ontwikkeling van landgoed Biljoen en het achterhalen of deze geschiedenis afwijkt van die van andere landgoederen.

  

Cultuurhistorische beschrijving Huiseiland landgoed Zelle

In samenwerking met OOSTZEE stedenbouw
In opdracht van particulier

Voor het huiseiland van landgoed Zelle is een cultuurhistorische beschrijving opgesteld. De agrarische bedrijvigheid is op dit deel van het landgoed beëindigd en de eigenaar wilt de directe omgeving van het huis opnieuw inrichten. Doel: advies welke (verdwenen) landschappelijke elementen en structuren meegenomen kunnen worden in het nieuwe herinrichtingsplan.

 

Nieuwbouw zorgboerderij landgoed Zelle

In samenwerking met Paul Staats | OOSTZEE stedenbouw
In opdracht van particulier

Op landgoed Zelle komt een nieuw onderkomen voor de zorgboerderij. Aan de hand van kaartbeelden is de ontwikkelingsgeschiedenis inzichtelijk gemaakt. Deze cultuurhistorische uitgangspunten vormen de basis voor de inrichtingsschets. Doel: komen tot een zorgvuldige inpassing van de nieuwbouw in het landschap.

 

Bouwen aan Drutense Beelden

In samenwerking met het Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Druten

Voor de Hogestraat is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Daarbij zijn drie herstructureringsgebieden onderzocht. Doel van het project: hoe kan met de nieuwbouw op een logische maar eigentijdse manier aangesloten worden bij de aanwezige karakteristieken van het historische centrum.

 

De Krekenbuurt

In samenwerking met Merlijn Kamp & Meinte Visser | OOSTZEE 
In opdracht van de gemeente Overbetuwe

Ten oosten van de kern van Elst wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Als onderlegger van de stedenbouwkundige ontwerp is een cultuurhistorische inventarisatie verricht met als doel historische geografische structuren en elementen een rol te laten spelen bij de identiteit van de nieuwe woonwijk.

 

De Pas, een nieuwe rand aan de historische kern van Elst

In samenwerking met Merlijn Kamp & Meinte Visser | OOSTZEE
In opdracht van de gemeente Overbetuwe

Ten zuiden van de kern van Elst wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Als onderlegger van de stedenbouwkundige ontwerp is een cultuurhistorische inventarisatie verricht met als doel historische geografische structuren en elementen een rol te laten spelen bij de identiteit van de nieuwe woonwijk.

 

Nieuw landgoed in Gendt

In samenwerking met Martine Konijn & Meinte Visser | OOSTZEE 
In opdracht van particulier

Een onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de plek waar het nieuwe landgoed gerealiseerd gaat worden. Dit onderzoek vormt de basis voor het inrichtingsplan. Doel: zorgvuldige inpassing van het landgoed in de omgeving met een knipoog naar het verleden.

 

Een zoektocht naar de cultuurhistorie van de Beekbergense enk

In samenwerking met Jelle Vervloet | WUR en Leon van Meijel | adviseurs in cultuurhistorie

Een historisch geografisch onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van de enk vanaf de Middeleeuwen. Hoe heeft het gebied zich door de tijd heen ontwikkeld. Wat is het grondgebruik geweest. Hoe hebben de dorpen zich ontwikkeld. Het doel van het onderzoek: er voor te zorgen dat waardevolle elementen zoveel mogelijk worden meegenome in toekomstige (nieuwbouw) ontwikkelingen.

 

Cultuurhistorische Analyse nationaal park de Hoge Veluwe

In samenwerking met Roger Crols, Gerard Derks | Gelders Genootschap.
In opdracht van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Een cultuurhistorische analyse van de geschiedenis van het park. Aandacht wordt besteed aan historische geografie | archeologie | historische (steden)bouwkunde. Aan de hand van veldwerk en het bestuderen van historisch kaartmateriaal is de landschappelijke geschiedenis inzichtelijk gemaakt. Doel van het onderzoek: het inzichtelijk maken van de ontwikkelingsgeschiedenis door de tijd heen.

 

Bouwen aan Drutense Beelden

In samenwerking met het Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Druten

Voor de Hogestraat is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Daarbij zijn drie herstructureringsgebieden onderzocht. Doel van het project: hoe kan met de nieuwbouw op een logische maar eigentijdse manier aangesloten worden bij de aanwezige karakteristieken van het historische centrum.

 

Historische wasserij & blekerij Lenderink

In samenwerking met Gerard Derks | Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Zutphen

Een (bouwhistorisch | historisch geografisch) onderzoek naar de locatie van de voormalige wasserij/blekerij. Doel van het onderzoek het geven van aanbevelingen over de invulling van het terrein vanuit het perspectief van cultuurhistorische waarden.

 

Barchem, dorp in het groen

In samenwerking met Jan Wabeke | Gelders Genootschap
In opdracht van Vereniging Contact Barchem

Het opstellen van een ruimtelijke visie samen met de inwoners Barchem en het omliggende buitengebied. De visie gaat in op de ruimtelijke karakteristieken, leefbaarheid en het gebruik van de dorpskern. Doel: er achter komen wat de inwoners belangrijk vinden, wat behouden moet blijven en waar de nadruk op moet liggen in de verdere ontwikkeling van het dorp.

 

Kernkwaliteiten

In samenwerking met Simon van den Bergh | Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Montferland

Zes kernen in de gemeente Montferland zijn door veldwerk en het bestuderen van historisch kaartmateriaal en documenten geïnventariseerd. Doel van deze inventarisatie: wat zijn de karakteristieken en hoe kan met nieuwbouwontwikkelingen hierbij worden aangesloten.

 

Historisch erf ’t Bruil

In samenwerking met het Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Bronckhorst

Richtlijnen voor nieuwbouw en aanbevelingen voor inrichting onbebouwde erf. Doel: zorgvuldige inpassing van twee woningen op het erf van een historische boerderij.

 

Is er ruimte voor verdichting?

In samenwerking met Simon van den Bergh | Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Harderwijk

Voor de wijk/buurschap Frankrijk is een cultuurhistorische analyse en een ontwikkelingsvisie opgesteld. Doel van dit project: de gemeente handreikingen aandragen hoe omgegaan kan worden met nieuwbouwontwikkelingen langs de historische linten, met behoud/ in aansluiting op het historische karakter.

 

Cultuurhistorische quickscan Bovenfabriek e.o. Haalderen

In opdracht van Hylkema Consultants, Utrecht

Voor het terrein van een voormalige steenfabriek is een cultuurhistorische quickscan opgesteld. De toekomstige eigenaar wilt de bestaande schoorsteen renoveren en de geschiedenis van het gebied beleefbaar maken voor publiek. In de quickscan is onderzoek gedaan naar aanwezige/ verdwenen historische elementen, structuren en patronen. Bovendien zijn aanbevelingen gegeven hoe hiermee omgegaan kan worden bij de toekomstige herinrichting.

 

Ruimtelijk historische analyse Landgoed Huis te Lathum

In samenwerking met Merlijn Kamp en Paul Staats
In opdracht van particulier

De huidige eigenaar van landgoed Huis te Lathum is bezig het rijksmonument te restaureren en wil nieuwe activiteiten ontplooien op het landgoed. Om te komen tot een verantwoord inrichtingsplan is een ruimtelijk historische analyse opgesteld. Momenteel worden de verschillende mogelijkheden op het landgoed verder onderzocht.

 

De Groenlanden, van steenfabriek tot natuur

Op eigen initiatief

Cultuurhistorische quickscan voor een gebied in de Ooijpolder bij Nijmegen. Inzicht wordt verschaft in de ontwikkelingsgeschiedenis van de plek. Doel: inzichtelijk maken van de verschillende ‘gebruikers’ van het gebied als de steenfabricage en de IJssellinie die hun sporen hebben achtergelaten in het landschap.

 

Wercheren – Persingen

Op eigen initiatief

Cultuurhistorische quickscan van buurschap Wercheren in de Ooijpolder bij Nijmegen. Wat is de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis en wat is de relatie met Persingen en de Thornse Molen, buurschappen in de omgeving.

 

Kleverenburg, een verdwenen kasteel bij Erlecom

Op eigen initiatief

Onderzoek naar kasteel Kleverenburg. Op oude kaarten uit de 19e eeuw is kasteel Kleverenburg in de uiterwaarden nog zichtbaar. Wat is er over dit kasteel bekend? Wie waren de bezitters? Wanneer is het verdwenen? Archiefonderzoek zal een passend antwoord geven op deze vragen.