Essentieel in de werkwijze van LANDPLUS is de nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Bij voorkeur bottom-up. Gestart wordt met een overleg op locatie. Een rondwandeling door het gebied maakt de vraag concreet.

 

In grote lijnen worden de volgende stappen doorlopen:

 

Huidige situatie | Aan de hand van veldwerk wordt een beeld geschetst van de huidige situatie. Daarbij gaat het om wat we in het veld zien aan elementen en structuren, maar ook om zaken die minder goed zichtbaar zijn als de vorm van het aardoppervlak (geomorfologie) en de bodemsamenstelling.

 

Ontwikkelingsgeschiedenis | Het in beeld brengen van de ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis vindt plaats aan de hand van historische kaartstudies, literatuuronderzoek, archiefonderzoek, gesprek met historische kring etc. Het geheel wordt zorgvuldig afgestemd op de vraag. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan het plangebied zelf als de ruimtere context.

 

Analyse | Bij de analyse gaat het om de vergelijking tussen het historische beeld en het huidige situatie. Wat is er nog herkenbaar? Wat is er verdwenen? Wat kan je eventueel aan (landschappelijke) elementen terugbrengen? In de analyse worden aandachtspunten opgesomd die vanuit cultuurhistorisch oogpunt van belang zijn.

 

Visie | Bij de visie worden de aandachtspunten uit de analyse vergeleken met de ruimtelijke opgave die er bestaat. De cultuurhistorische visiekaart toont een schematische weergave van dit ruimtelijke kader.