Een kernachtig onderzoek dat inzicht geeft in de kwaliteiten en knelpunten van een gebied en concrete handreikingen biedt voor de aanpak ervan.

 

Kernkwaliteiten

In samenwerking met Simon van den Bergh | Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Montferland

Zes kernen in de gemeente Montferland zijn door veldwerk en het bestuderen van historisch kaartmateriaal en documenten geïnventariseerd. Doel van deze inventarisatie: wat zijn de karakteristieken en hoe kan met nieuwbouwontwikkelingen hierbij worden aangesloten.

 

Is er ruimte voor verdichting?

In samenwerking met Simon van den Bergh | Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Harderwijk

Voor de wijk/buurschap Frankrijk is een cultuurhistorische analyse en een ontwikkelingsvisie opgesteld. Doel van dit project: de gemeente handreikingen aandragen hoe omgegaan kan worden met nieuwbouwontwikkelingen langs de historische linten, met behoud/ in aansluiting op het historische karakter.

 

Wercheren – Persingen

Op eigen initiatief

Cultuurhistorische quickscan van een buurschap Wercheren in de Ooijpolder bij Nijmegen. Wat is de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis en wat is de relatie met Persingen en de Thornse Molen, buurschappen in de omgeving.

 

Cultuurhistorische notitie Tafelbergweg Laren

In samenwerking met Reinoud Keesmaat | OOSTZEE stedenbouw
In opdracht van adviesbureau Haver Droeze

Voor een locatie in Laren is een cultuurhistorische notitie opgesteld. In deze notitie is aandacht besteed aan de ontwikkelingsgeschiedenis van Laren, het omringende landschap en de locatie zelf. De studie heeft geleid tot aanbevelingen hoe om te gaan met nieuwe ontwikkelingen op de betreffende locatie.

 

Cultuurhistorische effectrapportage Oene

In samenwerking met OOSTZEE stedenbouw
In opdracht van particulier

In Oene zijn plannen om nieuwbouw te realiseren op een waardevolle plek in de historische kern. Er is een cultuurhistorische effectrapportage opgesteld met als doel: het achterhalen van de impact van de nieuwbouw op waardevolle cultuurhistorische structuren en elementen.

 

Barchem, dorp in het groen

In samenwerking met Jan Wabeke | Gelders Genootschap
In opdracht van Vereniging Contact Barchem

Het opstellen van een ruimtelijke visie samen met de inwoners Barchem en het omliggende buitengebied. De visie gaat in op de ruimtelijke karakteristieken, leefbaarheid en het gebruik van de dorpskern. Doel: er achter komen wat de inwoners belangrijk vinden, wat behouden moet blijven en waar de nadruk op moet liggen in de verdere ontwikkeling van het dorp.

 

Cultuurhistorische quickscan Bovenfabriek e.o. Haalderen

In samenwerking met Stephanie de Bonth

In opdracht van Hylkema Consultants, Utrecht

Voor het terrein van een voormalige steenfabriek is een cultuurhistorische quickscan opgesteld. De toekomstige eigenaar wilt de bestaande schoorsteen renoveren en de geschiedenis van het gebied beleefbaar maken voor publiek. In de quickscan is onderzoek gedaan naar aanwezige/ verdwenen historische elementen, structuren en patronen. Bovendien zijn aanbevelingen gegeven hoe hiermee omgegaan kan worden bij de toekomstige herinrichting.

 

Cultuurhistorische beschrijving Huiseiland landgoed Zelle

In samenwerking met OOSTZEE stedenbouw
In opdracht van particulier

Voor het huiseiland van landgoed Zelle is een cultuurhistorische beschrijving opgesteld. De agrarische bedrijvigheid is op dit deel van het landgoed beëindigd en de eigenaar wilt de directe omgeving van het huis opnieuw inrichten. Doel: advies welke (verdwenen) landschappelijke elementen en structuren meegenomen kunnen worden in het nieuwe herinrichtingsplan.

 

Nieuwbouw zorgboerderij landgoed Zelle

In samenwerking met Paul Staats | OOSTZEE stedenbouw
In opdracht van particulier

Op landgoed Zelle komt een nieuw onderkomen voor de zorgboerderij. Aan de hand van kaartbeelden is de ontwikkelingsgeschiedenis inzichtelijk gemaakt. Deze cultuurhistorische uitgangspunten vormen de basis voor de inrichtingsschets. Doel: komen tot een zorgvuldige inpassing van de nieuwbouw in het landschap.

 

De Krekenbuurt

In samenwerking met Merlijn Kamp & Meinte Visser | OOSTZEE
In opdracht van de gemeente Overbetuwe

Ten oosten van de kern van Elst wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Als onderlegger van de stedenbouwkundige ontwerp is een cultuurhistorische inventarisatie verricht met als doel historische geografische structuren en elementen een rol te laten spelen bij de identiteit van de nieuwe woonwijk.

 

De Pas, een nieuwe rand aan de historische kern van Elst

In samenwerking met Merlijn Kamp & Meinte Visser | OOSTZEE
In opdracht van de gemeente Overbetuwe

Ten zuiden van de kern van Elst wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Als onderlegger van de stedenbouwkundige ontwerp is een cultuurhistorische inventarisatie verricht met als doel historische geografische structuren en elementen een rol te laten spelen bij de identiteit van de nieuwe woonwijk.

 

Nieuw landgoed in Gendt

In samenwerking met Martine Konijn & Meinte Visser | OOSTZEE 
In opdracht van particulier

Een onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de plek waar het nieuwe landgoed gerealiseerd gaat worden. Dit onderzoek vormt de basis voor het inrichtingsplan. Doel: zorgvuldige inpassing van het landgoed in de omgeving met een knipoog naar het verleden.

 

Historisch erf ’t Bruil

In samenwerking met het Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Bronckhorst

Richtlijnen voor nieuwbouw en aanbevelingen voor inrichting onbebouwde erf.Doel: zorgvuldige inpassing van twee woningen op het erf van een historische boerderij.

 

De Groenlanden, van steenfabriek tot natuur

Op eigen initiatief

Cultuurhistorische quickscan voor een gebied in de Ooijpolder bij Nijmegen. Inzicht wordt verschaft in de ontwikkelingsgeschiedenis van de plek. Doel: inzichtelijk maken van de verschillende ‘gebruikers’ van het gebied als de steenfabricage en de IJssellinie die hun sporen hebben achtergelaten in het landschap.

 

Ruimtelijk historische analyse Landgoed Huis te Lathum

In samenwerking met Merlijn Kamp en Paul Staats
In opdracht van particulier

De huidige eigenaar van landgoed Huis te Lathum is bezig het rijksmonument te restaureren en wil nieuwe activiteiten ontplooien op het landgoed. Om te komen tot een verantwoord inrichtingsplan is een ruimtelijk historische analyse opgesteld. Momenteel worden de verschillende mogelijkheden op het landgoed verder onderzocht.