Aanbevelingen voor de (her)inrichting van gebied.

 

Ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis Den Eikenboom Loenen 

In samenwerking met Reinoud Keesmaat | OOSTZEE en CeesJan Frank | MAB
In opdracht van particulier

Er zijn plannen om café – restaurant Den Eikenboom te restaureren en het omliggende terrein te herontwikkelen. De locatie kent een lange geschiedenis (vanaf 17e eeuw) en de initiatiefnemer heeft de wens om de historie van het terrein mee te nemen in de planvorming. Voor het terrein is een historisch ruimtelijke analyse gemaakt. Deze is doorvertaald naar de nieuwbouwmogelijkheden en de inrichting van het onbebouwde terrein.

 

Cultuurhistorische quickscan Bovenfabriek e.o. Haalderen

In samenwerking met Stephanie de Bonth

In opdracht van Hylkema Consultants

Voor het terrein van een voormalige steenfabriek is een cultuurhistorische quickscan opgesteld. De toekomstige eigenaar wilt de bestaande schoorsteen renoveren en de geschiedenis van het gebied beleefbaar maken voor publiek. In de quickscan is onderzoek gedaan naar aanwezige/ verdwenen historische elementen, structuren en patronen. Bovendien zijn aanbevelingen gegeven hoe hiermee omgegaan kan worden bij de toekomstige herinrichting.

 

Ruimtelijk historische analyse Landgoed Huis te Lathum

In samenwerking met Merlijn Kamp en Paul Staats
In opdracht van particulier

De huidige eigenaar van landgoed Huis te Lathum is bezig het rijksmonument te restaureren en wil nieuwe activiteiten ontplooien op het landgoed. Om te komen tot een verantwoord inrichtingsplan is een ruimtelijk historische analyse opgesteld. Momenteel worden de verschillende mogelijkheden op het landgoed verder onderzocht.

 

De Groenlanden, van steenfabriek tot natuur

Op eigen initiatief

Cultuurhistorische quickscan voor een gebied in de Ooijpolder bij Nijmegen. Inzicht wordt verschaft in de ontwikkelingsgeschiedenis van de plek. Doel: inzichtelijk maken van de verschillende ‘gebruikers’ van het gebied als de steenfabricage en de IJssellinie die hun sporen hebben achtergelaten in het landschap.

 

Cultuurhistorische effectrapportage Oene

In samenwerking met OOSTZEE stedenbouw
In opdracht van de gemeente Epe

In Oene zijn plannen om nieuwbouw te realiseren op een waardevolle plek in de historische kern. Er is een cultuurhistorische effectrapportage opgesteld met als doel: het achterhalen van de impact van de nieuwbouw op waardevolle cultuurhistorische structuren en elementen.

 

Is er ruimte voor verdichting?

In samenwerking met Simon van den Bergh | Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Harderwijk

Voor de wijk/buurschap Frankrijk is een cultuurhistorische analyse en een ontwikkelingsvisie opgesteld. Doel van dit project: de gemeente handreikingen aandragen hoe omgegaan kan worden met nieuwbouwontwikkelingen langs de historische linten, met behoud/ in aansluiting op het historische karakter.

 

Cultuurhistorische beschrijving Huiseiland landgoed Zelle

In samenwerking met OOSTZEE 
In opdracht van particulier

Voor het huiseiland van landgoed Zelle is een cultuurhistorische beschrijving opgesteld. De agrarische bedrijvigheid is op dit deel van het landgoed beëindigd en de eigenaar wilt de directe omgeving van het huis opnieuw inrichten. Doel: advies welke (verdwenen) landschappelijke elementen en structuren meegenomen kunnen worden in het nieuwe herinrichtingsplan.

 

Nieuw landgoed in Gendt

In samenwerking met Martine Konijn & Meinte Visser | OOSTZEE
In opdracht van particulier

Een onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de plek waar het nieuwe landgoed gerealiseerd gaat worden. Dit onderzoek vormt de basis voor het inrichtingsplan. Doel: zorgvuldige inpassing van het landgoed in de omgeving met een knipoog naar het verleden.

 

Historisch erf ’t Bruil

In samenwerking met het Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Bronckhorst

Richtlijnen voor nieuwbouw en aanbevelingen voor inrichting onbebouwde erf. Doel: zorgvuldige inpassing van twee woningen op het erf van een historische boerderij.

 

Nieuwbouw zorgboerderij landgoed Zelle

In samenwerking met Paul Staats | OOSTZEE
In opdracht van particulier

Op landgoed Zelle komt een nieuw onderkomen voor de zorgboerderij. Aan de hand van kaartbeelden is de ontwikkelingsgeschiedenis inzichtelijk gemaakt. Deze cultuurhistorische uitgangspunten vormen de basis voor de inrichtingsschets. Doel: komen tot een zorgvuldige inpassing van de nieuwbouw in het landschap.

 

Bouwen aan Drutense Beelden

In samenwerking met het Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Druten

Voor de Hogestraat is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Daarbij zijn drie herstructureringsgebieden onderzocht. Doel van het project: hoe kan met de nieuwbouw op een logische maar eigentijdse manier aangesloten worden bij de aanwezige karakteristieken van het historische centrum.

 

Historische wasserij & blekerij Lenderink

In samenwerking met Gerard Derks | Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Zutphen

Een (bouwhistorisch | historisch geografisch) onderzoek naar de locatie van de voormalige wasserij/blekerij. Doel van het onderzoek het geven van aanbevelingen over de invulling van het terrein vanuit het perspectief van cultuurhistorische waarden.