Inpassing van nieuwbouw waarbij aangesloten wordt bij de historisch gebouwde omgeving.

 

Ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis Den Eikenboom Loenen 

In samenwerking met Reinoud Keesmaat | OOSTZEE en CeesJan Frank | MAB
In opdracht van particulier

Er zijn plannen om café – restaurant Den Eikenboom te restaureren en het omliggende terrein te herontwikkelen. De locatie kent een lange geschiedenis (vanaf 17e eeuw) en de initiatiefnemer heeft de wens om de historie van het terrein mee te nemen in de planvorming. Voor het terrein is een historisch ruimtelijke analyse gemaakt. Deze is doorvertaald naar de nieuwbouwmogelijkheden en de inrichting van het onbebouwde terrein.

 

Bouwen aan Drutense Beelden

In samenwerking met het Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Druten

Voor de Hogestraat is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Daarbij zijn drie herstructureringsgebieden onderzocht. Doel van het project: Hoe kan met de nieuwbouw op een logische maar eigentijdse manier aangesloten worden bij de aanwezige karakteristieken van het historische centrum.

 

Cultuurhistorische notitie Tafelbergweg Laren

In samenwerking met Reinoud Keesmaat | OOSTZEE stedenbouw
In opdracht van adviesbureau Haver Droeze

Voor een locatie in Laren is een cultuurhistorische notitie opgesteld. In deze notitie is aandacht besteed aan de ontwikkelingsgeschiedenis van Laren, het omringende landschap en de locatie zelf. De studie heeft geleid tot aanbevelingen hoe om te gaan met nieuwe ontwikkelingen op de betreffende locatie.

 

Cultuurhistorische effectrapportage Oene

In samenwerking met OOSTZEE stedenbouw
In opdracht van particulier

In Oene zijn plannen om nieuwbouw te realiseren op een waardevolle plek in de historische kern. Er is een cultuurhistorische effectrapportage opgesteld met als doel: het achterhalen van de impact van de nieuwbouw op waardevolle cultuurhistorische structuren en elementen.

 

Nieuwbouw zorgboerderij landgoed Zelle

In samenwerking met Paul Staats | OOSTZEE stedenbouw
In opdracht van particulier

Op landgoed Zelle komt een nieuw onderkomen voor de zorgboerderij. Aan de hand van kaartbeelden is de ontwikkelingsgeschiedenis inzichtelijk gemaakt. Deze cultuurhistorische uitgangspunten vormen de basis voor de inrichtingsschets. Doel: komen tot een zorgvuldige inpassing van de nieuwbouw in het landschap.

 

Een zoektocht naar de cultuurhistorie van de Beekbergense enk

In samenwerking met Jelle Vervloet | WUR en Leon van Meijel | adviseurs in cultuurhistorie

Een historisch geografisch onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van de enk vanaf de Middeleeuwen. Hoe heeft het gebied zich door de tijd heen ontwikkeld. Wat is het grondgebruik geweest. Hoe hebben de dorpen zich ontwikkeld. Het doel van het onderzoek: er voor te zorgen dat waardevolle elementen zoveel mogelijk worden meegenomen in toekomstige (nieuwbouw) ontwikkelingen.

 

Barchem, dorp in het groen

In samenwerking met Jan Wabeke | Gelders Genootschap
In opdracht van Vereniging Contact Barchem

Het opstellen van een ruimtelijke visie samen met de inwoners Barchem en het omliggende buitengebied. De visie gaat in op de ruimtelijke karakteristieken, leefbaarheid en het gebruik van de dorpskern. Doel: er achter komen wat de inwoners belangrijk vinden, wat behouden moet blijven en waar de nadruk op moet liggen in de verdere ontwikkeling van het dorp.

 

Kernkwaliteiten

In samenwerking met Simon van den Bergh | Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Montferland

Zes kernen in de gemeente Montferland zijn door veldwerk en het bestuderen van historisch kaartmateriaal en documenten geïnventariseerd. Doel van deze inventarisatie: wat zijn de karakteristieken en hoe kan met nieuwbouwontwikkelingen hierbij worden aangesloten.

 

Is er ruimte voor verdichting?

In samenwerking met Simon van den Bergh | Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Harderwijk

Voor de wijk/buurschap Frankrijk is een cultuurhistorische analyse en een ontwikkelingsvisie opgesteld. Doel van dit project: de gemeente handreikingen aandragen hoe omgegaan kan worden met nieuwbouwontwikkelingen langs de historische linten, met behoud/ in aansluiting op het historische karakter.